Monday 4th March 2024

Tag: india's gdp

special report

କେମିତି କଳନା କରାଯାଏ GDP ?

Lopamudra- September 1, 2022

‘ଜିଡିପି’ ଏହା ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶୁଣିଛୁ । କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କଣ ଓ ଏହାକୁ କିପରି କଳନା କରାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ବି ଆମ ଦେଶରେ ଅନେକ ଲୋକ ... Read More